Website Banner

   
 สติกเกอร์อัจฉริยะ 
บอกวันหมดอายุอาหาร
   
     
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 167
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 167
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 8071
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 163783
Flag Counter

     
     
 สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
THE ASSOCIATION OF HEN-EGG FARMERS, TRADERS AND EXPORTERS
         สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของ สำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า ประจำกรุงเทพมหานครโดยมีนายกสมาคมถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

                                                                                                     
                                            
 

                                                     
 นายสัญชัย    
ชวนชัยรัตน์ 
 ดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมฯ 
ปี 2540-2544

นายวิชัย 
เตชะวัฒนานันนท์  
ดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมฯ 
ปี 2545-2547  
 
 นายณรงค์
เจียมใจบรรจง  
ดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมฯ 
ปี 2548-2549
 
นายมงคล
พิพัฒสัตยานุวงศ์
ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ
ปี 2550-ปัจจุบัน

ทรศัพท์ 02-638-2873 ,  โทรสาร 02-638-2536  ,  E-mail :  eggsthailand@yahoo.com

 

                                มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อ
        ส่งเสริมการผลิตสินค้าไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด อีกทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในประเทศให้เพิ่มขึ้นทั้งในรูปไข่ไก่สดและไข่ไก่แปรรูป เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกและอุตสาหกรรมไข่ไก่โดยรวมของประเทศ

สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วย 
     สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการในการเลี้ยงไก่ไข่ ผู้ค้าไข่ไก่ และผู้ส่งออกไข่ไก่ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจไก่ไข่ทั้งประเทศ โดยในด้านการผลิตไข่ไก่นั้นสมาชิกของสมาคมฯ มีทั้งรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ ซึ่งมีกำลังการผลิตไข่ไก่มากกว่าร้อยละ 50 ของการผลิตทั้งประเทศ

กิจกรรมสมาคมฯ ที่ผ่านมา     
     สมาคมฯ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ และคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไข่ไก่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด 

กิจกรรมทางด้านการผลิต 
     สมาคมฯ ให้ความสำคัญในการดูแล ส่งเสริมสมาชิกให้ผลิตไข่ไก่คุณภาพดีในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของตลาด 

กิจกรรมทางด้านการตลาด 

    สมาคมฯ ได้จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาตลาดไข่ไก่ให้เติบโต เช่น
 1. กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ได้แก่ โครงการร้านข้าวไข่เจียว การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้ในการบริโภคไข่ไก่ อย่างถูกต้องแก่ประชาชน สนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องการเสริมโภชนาการโดยการให้ไข่ไก่กับเด็กประถมวัย เพื่อวัดการ  เปลี่ยนแปลงภาวะโปรตีนในร่างกายและโครงการไข่ไก่ในโรงเรียน
 2. สนับสนุนการขยายตลาดส่งออกไข่ไก่ในตลาดต่าง ๆ เช่น ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์
 3. สนับสนุนการพัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ เช่น การแปรรูปเป็นไข่ผง ไข่เหลว ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไก่ไข่  
 4. การร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดไข่ไก่กับภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์  กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ฯลฯ ดังนี้ 
  • การเข้าร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย เนื้อ นม ไข่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี และงานมหกรรมเนื้อ นม ไข่ ปลอดภัยสู่ครัวโลก ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • โครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด”
  • การให้ข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้า กับ ประเทศต่างๆ (FTA) 
 5. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต และการตลาดไข่ไก่ ให้ผู้เลี้ยง ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับทราบเป็นประจำทาง  
  • วารสาร “สาส์นไก่ไข่” 
  • หนังสือเกร็ดความรู้ : ไข่ไก่ 
  • บทความในนิตยสารปศุสัตว์  และหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ 
 6. การให้ความร่วมมือกับสมาคมการค้าอื่น ๆ เช่น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตไก่เนื้อเพื่อส่งออกไทย ฯลฯ เพื่อร่วมมือพัฒนาวงการปศุสัตว์ของไทย
 7. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ไข่ไก่  ฯลฯ
 
                


   Free Counters
จำนวนคนเข้าชม
 
/upload/images/Image
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: pornsri.laurujisawat@gmail.com
  website stat  
Current Pageid = 52